NORMATIVA SECTORIAL

Lleis

 

   11 d´octubre de 2007 – LLEI 12/2007, de serveis socials.

 

Decrets

28 de novembre 2023 – DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya.

14 de juliol 2023 – DECRET 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

   19 de gener 2016 – DECRET 86/2016, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

   15 de setembre de 2015 – DECRET 205/2015, del règim d’autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.

   3 de març de 2015 – DECRET 30/2015, pel qual s’aprova el catàleg d’activitatsi centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa elcontingut d’aquestes mesures

   11 d’octubre de 2010 – DECRET 142/2010, pel qual s’aprova la Cartera deServeis Socials 2010-2011.

   22 de juliol de 2003 – 182/2003, de regulació dels ser-veis d’acolliment diürn de centres de dia per a gentgran.

   15 de maig de 2000 – 176/2000, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

   24 de març de 1995 – DECRET 135/1995, de desplegament de la Llei 20/1991,de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió debarreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat

 

Ordres i Resolucions

16 de setembre 2021 – RESOLUCIÓ DSO/2883/2021, de 16 de setembre, per la qual s’inclouen a l’Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, els annexos que regulen les condicions d’execució i els criteris d’assignació per als serveis d’atenció diürna ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual o física, de residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o física, de residència assistida per a persones grans dependents i de centre de dia per a persones grans dependents.

16 de desembre 2020 -ORDRE TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

   18 de desembre de 2019 – ORDRE TSF/230/2019, per la qual s’actualitzen el cost de referència, el mòdul social i elcopagament de les prestacions no gratuïtes, s’actualitza el cost de referència de les prestacions gratuïtes, ies modifiquen l’Ordre de 20 d’abril de 1998 i l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril.

   7 de novembre de 2016 – ORDRE TSF/306/2016, de modificació de l’annex de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril,per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries deles prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situacióde dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de lesprestacions de servei no gratuïtes.

   29 d’octubre de 2019 – ORDRE TSF/194/2019, per la qual s’actualitzen el cost de referència, el mòdul social i elcopagament de les prestacions no gratuïtes, de la cartera de serveis socials per a l’exercici 2019.

   15 de juliol de 1987 – Ordre de 15 de juliol de 1987 Annexe 2