DIARIS OFICIALS

DOGC al dia

 

  14 de juny de 2020 – ORDRE TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunyaper a l’any 2021.

  9 de juny de 2020 – RESOLUCIÓ TSF/1312/2020, de 9 de juny, per la qual s’estableixen els criteris per a l’obertura de centres iserveis socials d’atenció diürna de persones grans i persones amb discapacitat, en aplicació de l’OrdreSND/399/2020, de 9 de maig, en la redacció donada per l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

  2 de juny de 2020 – RESOLUCIÓ SLT/1200/2020, de 2 de juny, per la qual es deixa sense efectes la limitació en el règimd’ingressos i de visites en l’àmbit dels centres residencials establerta per la Resolució SLT/720/2020, de 13de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pelSARS-CoV-2.

  24 de maig de 2020 – RESOLUCIÓ TSF/1106/2020, de 24 de maig, per la qual s’estableixen els criteris d’accés per als nousingressos en places públiques o de prestació econòmica vinculada en centres residencials de gent gran enles fases de desescalada de la COVID-19.

  11 de maig de 2020 – RESOLUCIÓ TSF/994/2020, d’11 de maig, per la qual s’estableixen els criteris per a l’aplicació a Catalunyade l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, respecte als serveis i prestacions en matèria de serveis socials.

  21 d’abril de 2020 – DECRET LLEI 13/2020, de 21 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents de caràcter estructural iorganitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de laGeneralitat.

  10 d’abril de 2020 – DECRET LLEI 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistemasanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració dela Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

  25 de març de 2020 – RESOLUCIÓ TSF/778/2020, de 25 de març, per la qual es concreten les mesures excepcionals organitzativesi de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a causa de lacrisi sanitària provocada per la COVID-19.

  24 de març de 2020 – DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, demesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, detransparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesurescomplementàries.

  20 de març de 2020 – RESOLUCIÓ TSF/758/2020, de 20 de març, per la qual es concreten les mesures organitzatives i derecursos humans excepcionals en l’àmbit de les residències i centres diürns d’atenció a gent gran,persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis d’ajuda a domicili, enaplicació de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries pera la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

  12 de març de 2020 – RESOLUCIÓ TSF/722/2020, de 12 de març, per la qual es modifica i s’amplia l’import màxim de la ResolucióTSF/2582/2019, de 8 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions aentitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, de l’àmbit depolítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (ref. BDNS 476589).

  11 de març de 2020 – ORDRE TSF/30/2020, d’11 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels programes de formacióprofessional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a laFormació Contínua de Catalunya.

  3 de març de 2020 – EDICTE de 3 de març de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre de convocatòriaper a l’acreditació i provisió de serveis de llar residència, amb caràcter temporal o permanent, per apersones amb problemàtica social derivada de malaltia mental de l’àmbit de protecció social mitjançant lagestió delegada.

 

BOE al dia

 

  9 de junio de 2020 – Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

  19 de mayo de 2020 – Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

  3 de abril 2020 – Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

  30 de marzo de 2020 – Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.

   29 de marzo de 2020 – Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

 23 de marzo de 2020 – Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

  23 de marzo de 2020 – Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

14 de marzo de 2020 – Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

12 de març de 2020 – Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del virus de la COVID-19.

  10 de març de 2020 – Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.