Fem difusió de les recomanacions per les sortides i visites en relació a la COVID i la grip elaborades conjuntament entre el Departament de Salut i Departament de Drets Socials:

  • Els familiars que presentin símptomes respiratoris o febre que puguin ser sospitosos de COVID o grip, o hagin estat diagnosticats de COVID o grip en els darrers 5 dies, hauran de seguir les mesures de protecció per a cada malaltia i no poden accedir al centre, ni rebre familiars al seu domicili.
  • Si algun resident positiu per COVID o grip ha de rebre visites caldrà adaptar un espai ampli i ben ventilat,  fent ús de mascareta quirúrgica pels residents diagnosticat de COVID o grip i mascareta FPP 2 els familiars que els vagin a visitar.
  • Els residents podran fer sortides sense fer prova de retorn, excepte si presenten símptomes respiratoris o febre el mateix dia de la tornada. Cal que el centre residencial informi els familiars si algun resident està considerat contacte estret, especialment si fan sortides a espais tancats (domicili, restaurants, etc.).
  • En el cas d’un familiar que hagi compartit espais tancats amb el resident doni positiu per COVID o sigui diagnosticat de grip en els següents dies, cal que avisi immediatament al centre residencial.

En qualsevol cas, caldrà fer control de símptomes als residents, especialment durant els dies següents a la sortida. Com sempre davant de qualsevol dubte s’haurà de consultar i seguir les instruccions dels respectius SVE.