Avui hem assistit a una segona reunió del Departament referent a la necessitat d’acreditar-se tant als centres col·laboradors com les entitats concertades que es van acreditar de forma automàtica en procés extraordinari del 5 d’agost de 2020. 

IMPORTANT: El termini per sol·licitar l’acreditació acaba el 5 d’agost de 2024.

D’altra banda, se’ns ha informat que ja està redactat el Decret Llei per eliminar les prescripcions en cas de sancions i aquest serà presentat al Parlament el 2 de juliol per a la seva aprovació. El termini de prescripció en les sancions és el principal motiu que s’han trobat en la denegació d’acreditacions. Amb aquest Decret Llei se sancionarà amb aquest plus d’impossibilitat d’acreditar-se només quan explícitament s’estableixi en el procediment sancionador

Us recordem que, donada la importància d’aquest procés d’acreditació ACAD organitza un webinar informatiu el divendres 28 de juny a les 10 h. (seguiu aquest ENLLAÇ per formalitzar la inscripció). Aquest webinar és exclusiu per a socis d’ACAD. 

Us resumim els punts més destacats de l’exposició feta el passat dimarts pel secretari d’Afers Socials i Famílies, Lluís Torrens referent a aquest procés d’acreditació:

El Decret Llei 2/2023 de 17 d’octubre estableix, en la seva Disposició Addicional segona, un termini de 2 anys des de la seva publicació per a que tots els serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública passin al règim jurídic de concert social.

Aquest Decret Llei posa doncs data al final del règim de col·laboració: 17 d’octubre de 2025.

Les entitats col·laboradores, per tal de tenir places concertades, han de fer un doble procés: 1) procés d’acreditació, 2) procés de provisió de places.

Actualment, el Departament té establerts els mateixos criteris per a places concertades i places acreditades PEV.

El Departament s’està trobant una dificultat per acreditar centres quan aquests han tingut sancions, ja que la Llei 12/2007, llei de serveis socials, estableix en el seu article 94 que “Les sancions lleus imposades d’acord amb el que estableix aquesta llei prescriuen al cap d’un any; les greus, al cap de dos anys, i les molt greus, al cap de tres anys, a comptar de l’endemà del dia en què la resolució sancionadora esdevé ferma.”  

El mateix Departament veu injusta aquesta prescripció, que impossibilita l’acreditació, quan el centre ha esmenat el motiu de la sanció i n’ha pagat el preu establert. Ja hi ha redactada la proposta de modificació d’aquest articulat per tal d’anul·lar la prescripció.

El febrer de 2025 es preveu iniciar una provisió directa de places col·laboradores a concertar i l’octubre de 2025 ha d’haver finalitzat el procés de provisió.

Aquests dies el Departament notificarà per escrit a totes les entitats col·laboradores l’obligatorietat i els terminis per a acreditar-se.

Aquest procés i terminis és d’aplicació també a les entitats acreditades de forma automàtica el 5 d’agost de 2020, encara que siguin concertades. A aquestes se’ls comunicarà la voluntat de no prorrogar tàcitament l’acreditació.

Per tant, les entitats que no hagin sol·licitat l’acreditació en la data del 5 d’agost de 2024, o una revisió d’una denegació d’acreditació podran seguir atenent les persones que atenen però en cap cas rebre ingressos nous. (és a dir, quan tinguin una baixa aquella plaça no podrà ser ocupada amb finançament públic).

Es tancarà la llista d’accés als centres que no hagin sol·licitat l’acreditació el dia 5 d’agost de 2024. És a dir les places col·laboradores ubicades en entitats que no hagin sol·licitat l’acreditació abans del 5 d’agost es declararan a extingir des d’aquell moment (sense esperar l’octubre de 2025).