Us comuniquem que, ahir 4 de juliol, es va publicar en el DOGC el Decret llei 7/2024, de 2 de juliol, d’adopció de mesures urgents en matèria de serveis socials, entre altres.

Destaquem que, d’acord amb el que el Departament va avançar a les patronals del Sector i us vàrem comentar en el webinar sobre la modificació del Decret 69/2020, de les acreditacions, i el traspàs de col·laboració a concert dels centres col·laboradors, aquest Decret llei estableix:

  1. Una modificació de la Llei 12/2007, de Serveis Socials, introduint dues noves sancions, per a infraccions greus i molts greus, en el sentit de crear una sanció de “pèrdua de l’acreditació i/o prohibició d’obtenir-la per un període de fins a dos anys” per a infracció greu i “pèrdua de l’acreditació i/o prohibició d’obtenir-la per un període de dos a quatre anys” per a infracció molt greu. 
  2. Es modifica el text de l’article 8, apartat 1, del Decret 69/2020, de l’acreditació d’entitats, eliminant la menció a infraccions greus o molt greus, sense distinció, i substituint-ho per la nova de “pèrdua de l’acreditació i/o prohibició d’obtenir-la”. D’aquesta forma, si una entitat ha estat sancionada per infraccions greus o molt greus i li han imposat una sanció econòmica i l’han autoritzat a reinvertir-la en millores del servei, això no serà motiu per a la no obtenció de l’acreditació o la seva pèrdua posterior.
  3. Es modifica el text de l’article 8, apartat 2, del Decret 69/2020, en el sentit de què no es tindrà en compte el termini de prescripció de les sancions en el cas d’haver satisfet la sanció econòmica imposada mitjançant l’autorització de la seva reinversió. Això solament s’aconsegueix quan s’han aplicat les mesures correctores prescrites per l’administració pública competent.
  4. En canvi, aquestes eliminacions anteriors s’han substituït per la sanció de “pèrdua de l’acreditació i/o la prohibició d’obtenir-la”.

A partir d’ara, la resolució d’un expedient sancionador pot imposar aquesta sanció que faculta a denegar l’acreditació o a revocar-la. Totes les sancions liquidades i reinvertides en millores no seran causa de denegació o revocació.