Malgrat encara no hem rebut la notificació de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) respecte de la impugnació que ACAD va presentar contra la constitució de la Mesa negociadora del I Conveni Col·lectiu Autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran, per publicacions d’altres patronals n’hem tingut coneixement i volem fer-ne algunes matisacions:

  • El TSJC no ha entrat en el fons dels motius de la impugnació, que us recordem tenia únicament dos motius:
    • Vulneració de la normativa establerta per l’Estatut dels Treballadors quant a la representativitat de les organitzacions empresarials.
    • No haver obtingut l’informe favorable de la Comissió Paritària del VII Conveni col·lectiu laboral marc estatal per obrir l’àmbit negocial autonòmic.
  • El TSJC desestima la impugnació plantejada per motius formals, al·legant que ACAD no ha demostrat la seva representativitat. Des d’ACAD volem fer-vos saber que cap patronal de les participants en la negociació del Conveni va demostrar la seva legitimitat en el moment de la constitució de la mesa, ni aquesta va ser exigida en cap moment.
  • Aquesta sentència no es ferma i des d’ACAD estem estudiant la possibilitat de recórrer-la.

La conseqüència immediata que es deriva de la publicació de la Sentència és que el Departament de Treball ha de decidir si inscriu o no el Conveni, un cop n’estudiï la seva legalitat. En cas que aquest s’inscrigui, el Conveni serà d’aplicació per a totes les empreses que els seus ingressos provinguin en més d’un 60% d’administracions públiques. Per contra, si el Departament de Treball considera que el Conveni no compleix amb la legalitat, estarem davant d’un Conveni extraestatutari d’obligat compliment només per les empreses afiliades a les patronals signants.

Fer-vos saber finalment que en cas de publicació del Conveni, aquest pot ser encara impugnat per altres actors del sector, tant siguin de Catalunya com de la resta de l’Estat Espanyol.

Naturalment us seguirem informant de les novetats al respecte.