Ens plau fer-vos arribar la NOTA INFORMATIVA emesa pel Director general de Prestacions socials referent a la resposta de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda sobre l’aplicació de l’IVA en els costos addicionals, places reservades i places buides (Decret llei 29/2020, Decret llei 35/2020 i instrucció 6/2021) centres col·laboradors i centres privats.

De la nota, indica: “el sujeto pasivo podrá incluir la diferencia correspondiente en la declaración-liquidación del periodo en que se deba efectuar la rectificación.” La meritació del IVA es genera en el moment de l’emissió de la factura o en el moment del pagament a compte d’aquesta, per tant, la rectificació s’hauria de fer en cada període on s’ha cobrat mitjançant declaracions complementàries. No hi ha dubte que no es meriten interessos de demora ni hi ha possibilitat de sanció, ja que l’origen és una interpretació.