NORMATIVA COVID

 

Residències
Centres de dia
SAD
Normativa laboral

 

Normativa COVID: Normativa laboral

29 de juny del 2021 – Nota informativa sobre càlculs de costos addicionals (revisió càlcul) i places buides reservades dl 29/2020

29 de juny del 2021 – Instrucció 06/2021, de 21 de maig de pagament de les places col·laboradores i privades finançades amb prestació econòmica vinculada, pels costos addicionals, la reserva de places i les lliures d’ocupació, per l’ús de serveis socials de caràcter residencial i diürn acreditats dels proveïdors del Sistema Català de serveis socials, per l’aplicació del Decret llei 29/2020 de 28 de juliol, modificat pel Decret llei 35/2020 de 20 d’octubre, Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 i Decret Llei 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu. 

25 de maig del 2021 – Instrucció 6/2021 on es resumeix diverses instruccions sobre els pagaments de les indemnitzacions Covid

19 de maig del 2021 – RESOLUCIÓ TSF/1471/2021, de 13 de maig, per la qual s’obre una nova convocatòria d’ajut directe en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb finançament totalment o parcialment públic, que preveu la disposició addicional segona del Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal (ref. BDNS 563977).

17 de febrer del 2021 – DECRET LLEI 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.

16 de gener del 2021 – RESOLUCIÓ STT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

12 de desembre de 2020 – RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 11 de desembre de 2020 – ORDRE TSF/206/2020, de 4 de desembre, de modificació de l’Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la qualificació i l’habilitació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència.

 10 de desembre de 2020 – Nota informativa sobre l’aplicació d’IVA en els costos addicionals, places reservades i places buides

5 de desembre de 2020 – RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

23 d’octubre de 2020 – Instrucció 27/2020, de 22 d’octubre, de pagament de les places col·laboradores i privades finançades amb prestació econòmica vinculada, pels costos addicionals, la reserva de places i les lliures d’ocupació, per l’ús de serveis socials de caràcter residencial i diürn acreditats dels proveïdors del Sistema Català de Serveis Socials, per l’aplicació del Decret Llei 29/2020, de 28 de juliol, modificat pel Decret llei 35/2020, de 20 d’octubre.

22 d’octubre de 2020 – DECRET LLEI 35/2020, de 20 d’octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d’adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

13 d’octubre de 2020 – RESOLUCIÓ TSF/2487/2020, de 6 d’octubre, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds d’ajut directe que preveu la Resolució TSF/2193/2020, de 9 de setembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajut directe en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb finançament totalment o parcialment públic, prevista a la disposició addicional segona del Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal (ref. BDNS 523151).

10 de desembre de 2020 – Nota informativa sobre l’aplicació d’IVA en els costos addicionals, places reservades i places buides

9 d’octubre de 2020 – Instrucció 25/2020, de 8 d’octubre, de facturació i tramitació de la documentació referida a les places concertades o de gestió delegada reservades lliures d’ocupació i dels costos addicionals, de serveis socials de caràcter residencial i diürns acreditats per als proveïdors del Sistema Català de serveis socials, derivada del Decret Llei 29/2020 de 28 de juliol 

10 de setembre de 2020 – RESOLUCIÓ TSF/2193/2020, de 9 de setembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajut directe en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb finançament totalment o parcialment públic, prevista a la disposició addicional segona del Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal (ref. BDNS 523151).

 21 de juliol de 2020 Instruccions per les quals s’adopten mesures especials de protecció als centres residencials i centres de dia de gent gran i centres residencials de persones amb pluridiscapacitats per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a diferents municipis de Catalunya.

  19 de juny de 2020 DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya.

  19 de juny de 2020 RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

  18 de juny de 2020 Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

  18 de juny de 2020 DECRET LLEI 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal.

  11 de juny de 2020 RESOLUCIÓ TSF/1312/2020, de 9 de juny, per la qual s’estableixen els criteris per a l’obertura de centres i serveis socials d’atenció diürna de persones grans i persones amb discapacitat, en aplicació de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, en la redacció donada per l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

  10 de juny de 2020 – Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  25 de maig de 2020 RESOLUCIÓ TSF/1106/2020, de 24 de maig, per la qual s’estableixen els criteris d’accés per als nous ingressos en places públiques o de prestació econòmica vinculada en centres residencials de gent gran en les fases de desescalada de la COVID-19.

  9 de maig de 2020 Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

  30 de març de 2020 Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.

  29 de març de 2020Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials, a fi de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

  25 de març de 2020 Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

  24 de març de 2020 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.

  22 de març de 2020 Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball.

  19 de març de 2020 Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

  18 de març de 2020 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

  14 de març de 2020 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

  13 de març de 2020 RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

  12 de març de 2020 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

  11 de març de 2020Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

  10 de març de 2020Resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per la qual s’adopten mesures de caire organitzatiu per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 en el col·lectiu de professionals sanitaris i en el col·lectiu de professionals que donen suport a la gent gran, a les persones amb discapacitat i a les persones amb malaltia mental en la realització de les activitats de la vida diària, en un centre de dia o en un centre residencial del sistema de serveis socials.

  10 de març de 2020 Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus.

  26 de febrer de 2020Criteri 2/2020 del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.