Fem difusió de la RESOLUCIÓ per la qual es concreten mesures excepcionals en matèria de recursos humans en l’àmbit del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Arran de l’acord del Consejo Territorial publicat el passat dia 31 de desembre de 2021, i ateses les competències exclusives en matèria de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, està prevista la publicació en el DOGC de dimarts dia 11 de gener de 2022, de la resolució amb relació a les mesures excepcionals de contractació del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència. Aquesta resolució tindrà efectes retroactius des del dia 31 de desembre.  Aquesta excepcionalitat s’aplicarà si compleixen dues condicions simultàniament:

  1. Primera: Que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya acrediti que no hi ha demandants d’ocupació amb les titulacions específiques requerides a la zona on s’ubiquen el centre o institució social o bé el domicili de les persones en situació de dependència perceptores del servei.
  2. Segona. Que la província on s’ubiquen el centre o institució social o bé el domicili de les persones ateses estigui en una situació de nivell d’alerta 3 o superior segons la classificació que inclou el sistema d’indicadors per a la valoració de risc i nivells d’alerta de transmissió de la COVID-19, aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en l’actualització que sigui vigent en cada moment.