NORMATIVA COVID

 

Residències
Centres de dia
SAD
Normativa laboral

 

Normativa COVID: Centres de dia

01 d’abril del 2022 – Mesures i recomanacions per al maneig de la COVID-19 pels centres de dia no integrats, serveis d’atenció diürna, residències, llars residències i llars amb suport

14 de febrer del 2022 – Document de mesures adreçades als centres residencials i als centres de dia i d’atenció diürna integrats

19 de gener del 2022 –  Adaptació de les mesures de seguretat i protecció adreçades als centres de dia de gent gran no integrats.

19 de gener del 2022 – Adaptació de les mesures de seguretat i protecció adreçades als centres de dia de gent gran no integrats.

05 de gener del 2022 –  Adaptació del document de Salut Pública de mesures de mitigació a l’àmbit de residències de gent gran, de persones amb discapacitat, centres de dia de gent gran i centres i serveis diürns de persones amb discapacitat

03 de gener del 2022 – Pla de mesures organitzatives d’adaptació de l’atenció sanitària i de salut pública en fase de transmissió comunitària del coronavirus SARS-CoV-2

23 de desembre del 2021 – Adaptació del document de Salut Pública de mesures de mitigació a l’àmbit de residències de gent gran, de persones amb discapacitat, centres de dia de gent gran i centres i serveis diürns de persones amb discapacitat

15 de desembre del 2021 – Adaptació del document de Salut Pública de mesures de mitigació a l’àmbit de residències de gent gran, de persones amb discapacitat, centres de dia de gent gran i centres i serveis diürns de persones amb discapacitat

12 de novembre del 2021 – Mesures i recomanacions per al maneig de la COVID-19 en els serveis de centre de dia per a gent gran.

30 de setembre del 2021 – Mesures i recomanacions per al maneig de la COVID-19 en els serveis de centre de dia per a gent gran.

18 d’agost del 2021 – Pla d’intensificació de les mesures de control en centres de dia i centres i serveis d’atenció diürna

18 d’agost del 2021 – Pròrroga del pla d’intensificació de mesures de control en centres de dia i centres i serveis d’atenció diürna 

04 d’agost del 2021 –  Pròrroga del Pla de mesures d’intensificació adreçades als centres de dia

24 de juliol del 2021 – Pla d’intensificació de les mesures de control en centres de dia i centres i serveis d’atenció diürna 

06 de juliol del 2021 – Mesures d’adaptació al Pla de Mitigació en l’entorn residencial.

09 de juny de 2021 – Mesures i recomanacions per a la COVID-19 dels serveis de centre de dia per a gent gran.

23 de març de 2021 – Actualització de Mesures i recomanacions per a la COVID-19dels serveis de centre de dia per a gent gran

12 de desembre de 2020 – ORDRE TSF/206/2020, de 4 de desembre, de modificació de l’Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la qualificació i l’habilitació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència.

4 de novembre de 2020 – DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19

31 d’octubre de 2020 – RESOLUCIÓ SLT/2734/2020, de 30 d’octubre, per la qual s’adopten mesures en matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

30 d’octubre de 2020 – RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

25 d’octubre de 2020 – Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.

25 d’octubre de 2020 – RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

25 d’octubre de 2020 – DECRET 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID19.

23 d’octubre de 2020 – Instrucció 27/2020, de 22 d’octubre, de pagament de les places col·laboradores i privades finançades amb prestació econòmica vinculada, pels costos addicionals, la reserva de places i les lliures d’ocupació, per l’ús de serveis socials de caràcter residencial i diürn acreditats dels proveïdors del Sistema Català de Serveis Socials, per l’aplicació del Decret Llei 29/2020, de 28 de juliol, modificat pel Decret llei 35/2020, de 20 d’octubre.

22 d’octubre de 2020 – DECRET LLEI 35/2020, de 20 d’octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d’adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19

9 d’octubre de 2020 – Instrucció 25/2020, de 8 d’octubre, de facturació i tramitació de la documentació referida a les places concertades o de gestió delegada reservades lliures d’ocupació i dels costos addicionals, de serveis socials de caràcter residencial i diürns acreditats per als proveïdors del Sistema Català de serveis socials, derivada del Decret Llei 29/2020 de 28 de juliol 

15 de setembre de 2020 – Mesures i recomanacions en fase de represa per la COVID-19 dels serveis de centre de dia per a gent gran

 4 d’agost de 2020 Instruccions amb mesures especials per a residències i centres de dia a les Terres de l’Ebre, Terrassa, Sabadell i Ripollet

30 de juliol de 2020 – Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SAR-CoV-2 

28 de juliol de 2020 – DECRET LLEI 29/2020, de 28 de juliol, pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la COVID-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social.

  17 de juliol de 2020 Instruccions per les quals s’adopten mesures especials de protecció als centres residencials i centres de dia de gent gran i centres residencials de persones amb pluridiscapacitats per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a diferents municipis de Catalunya.

13 de juliol de 2020 – Guia per a l’elaboració de plans de contingència de centres i serveis socials d’atenció diürna per a persones grans i persones amb discapacitat amb l’objectiu de fer front a la COVID-19

  11 de juliol de 2020 Instruccions per les quals s’adopten mesures especials de protecció als centres residencials i centres de dia de gent gran, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 als municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Sitges.

  11 de juliol de 2020 – Instruccions per les quals s’adopten mesures especials de protecció als centres residencials i centres de dia de gent gran, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 a les Regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran.

  1 de juliol de 2020 Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana.

19 de maig de 2020 – Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 

  8 de maig de 2020 Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana.

  25 de març de 2020 – ORDRE TSF/206/2020, de 4 de desembre, de modificació de l’Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la qualificació i l’habilitació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència.

20 de març de 2020 – RESOLUCIÓ TSF/758/2020, de 20 de març, per la qual es concreten les mesures organitzatives i de recursos humans excepcionals en l’àmbit de les residències i centres diürns d’atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis d’ajuda a domicili, en aplicació de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.

15 de març de 2020Mesures i recomanacions en fase de represa per la covid-19 dels serveis de centre de dia per a gent gran.

  14 de març de 2020 Comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el tancament dels centres de dia.

  Formulari Centres de Dia de Gent Gran per identificar la població en situació de vulnerabilitat