Fem difusió de dues convocatòries d’ajuts a la contractació del Servei d’Ocupació de Catalunya:

 • Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys.
 • Ajuts per al foment de la contractació de joves en atur.

En el cas que siguin del vostre interès, us podeu posar en contacte amb ACAD: acad@associacioacad.cat per a més informació i iniciar-ne la tramitació.

 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES DE 30 I MÉS ANYS

OBJECTIU: concessió de les subvencions per fomentar la contractació laboral de persones de 30 i més anys.

TERMINIS:

 • Subscripció i entrada a tràmit fins a 31/05/2022.
 • Independentment de la data de contractació, se subvenciona fins al 31/12/2022, cal però mantenir la contractació un mínim de 12 mesos.

CONTRACTES SUBVENCIONABLES:

 • En aquesta convocatòria són subvencionables els contractes indefinits i els contractes temporals amb una durada mínima de 12 mesos.
 • En el cas de contractes per obra i servei determinat, l’entitat sol·licitant ha d’aportar una declaració responsable on s’indiqui que la durada prevista de l’obra i servei és com a mínim de 12 mesos.
 • No són subvencionables els contractes de relleu, d’interinitat en totes les seves modalitats, els contractes per a la formació i l’aprenentatge i els contractes en pràctiques.
 • Els contractes s’han de celebrar a temps complet i tenir el centre de treball ubicat a Catalunya. Aquestes condicions no es poden alterar durant el període subvencionable.
 • El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i de la data de finalització del programa i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No se subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà de 31 de desembre de 2022.

PERSONES DESTINATÀRIES:

 • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
 • Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada.(S’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d’ocupació, en situació de desocupació o no donada d’alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud).
 • Aquestes persones han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació i han de tenir capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
 • Les persones destinatàries no poden haver estat contractades per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.
 • Les persones destinatàries hauran d’estar inscrites a l’oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació.

DOCUMENTACIÓ PER A LA SOL·LICITUD:

 • Memòria tècnica i econòmica del contracte de treball, segons model normalitzat, que inclogui: l’objecte, les tasques assignades i el lloc de realització, el cost total de la contractació per la qual se sol·licita la subvenció i l’import sol·licitat.
 • Contracte o contractes de treball objecte de l’ajut, degudament signat i comunicat a Contrat@. En el contracte o en el seu annex hi haurà de constar el logotip del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu i la frase “Les retribucions derivades d’aquest contracte són finançades pel Fons Social Europeu, com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de COVID-19.
 • Actuació Promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.”
 • Quan la signatura electrònica de la persona que signa la sol·licitud acredita la representativitat amb què actua no és necessari aportar més documentació en relació a la representació. En cas que la signatura electrònica no acrediti la representativitat, l’òrgan instructor comprovarà d’ofici la inscripció en un registre públic o en el Registre electrònic general de representació. En cas que la representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar cap documentació addicional.
 • En cas de societats civils privades (SCP), còpia de l’escriptura pública o contracte de constitució.

 

 

AJUTS PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE JOVES EN ATUR

OBJECTIU: fomentar l’ocupació de joves menors de 30 anys inscrits com a demandants d’ocupació (DONO). Els joves han de tindre més de 16 anys i menys de 30.

CONTRACTES SUBVENCIONABLES:

 • Línia 1. Els contractes de qualsevol de les modalitats de contractació laboral vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge.
 • Línia 2. Els contractes de la modalitat de contracte en pràctiques.
 • Els contractes de les dues línies han de ser mínim de 12 mesos i a temps complet.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria d’ajut, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària.
La contractació ha d’anar lligada als estudis de la persona jove (línia 2).
QUANTIA. Es calcula pel mòdul econòmic següent: salari mínim interprofessional + seguretat social a càrrec de l’empresa, quedant un mòdul mensual de 1473,71 € que per un contracte de 12 mesos serà de 17684,52 €.

BENEFICIARIS: Persones físiques o jurídiques, SCP,… amb capacitat de subscriure contractes de treball i que no tinguin deutes (Seguretat Social i AEAT).

Les sol·licituds es podran fer des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins al 3 d’abril de 2022.

Els contractes que podran ser objecte de subvenció està previst que siguin contractes subscrits des d’un mes abans a l’entrada en vigor de l’Ordre i fins a l’1/04/2022.